اطلاعات سیستم نیرا (NRS) 
راهنمای وب سرویس نیرا
دانلود نرم افزار ریموت

رویه ، مقررات و بخشنامه ها

ورود به صفحه دانلود رویه و مقررات 

فرمهای قراردادی و درخواست ساین

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی فروش بلیت